Köpevillkor

AUKTION
Du bestämmer själv om du vill närvara vid auktionen eller lämna ett bud via vår webbplats www.metropol.se eller våra särskilda budterminaler.

BESKRIVNING
Uppgifter om föremål tjänar endast som vägledning för en presumtiv köpare. Fotografier av föremålet tjänar endast som en identifikation av föremålet vilket innebär att skador och brister inte alltid framgår av bilden. Köparen måste själv kontrollera föremålet, alternativt om det har ett högre värde begära en konditionsrapport före bud.

UTROPSPRIS, BUDNIVÅ
Auktionsföremålens utropspriser är baserade på tidigare uppnådda priser på jämförbara föremål och skall tjäna som vägledning för köparen. Budnivån, dvs. vad man lägst måste bjuda, och prisnivån kan understiga utropspriset och är avhängigt vad övriga kunder bjudit på föremålet. Observera att prisnivån inte behöver vara det högsta bud föremålet fått. Det högsta budet är dolt för övriga budgivare. Kundtjänst bevakar föremålet upp till maxbudet för budgivarens räkning mot andra budgivare.

BUDGIVNING
Köpare som avser bjuda på ett föremål måste mot legitimation lösa ett kundnummer som under auktionen även fungerar som sk. spadnummer.

Om du väljer att inte närvara vid auktionen kan du kostnadsfritt lägga bud via särskilda budterminaler som är uppsatta i lokalen, eller via vår webbplats www.metropol.se.

Budet anger det högsta belopp köparen är villig att betala för det angivna föremålet, exklusive provisio-ner samt avgifter och behandlas konfidentiellt. Budet skall vara Metropol tillhanda på ovan nämnda sätt senast vid auktionens början.

Buden bevakas under auktionen i salen av kundtjänst. Metropol Auktioner bjuder för kunders räkning på ett för dessa så förmånligt sätt som möjligt.

Metropol förbehåller sig rätten att kräva deposition alternativt häva registrerat bud om budgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det inlämnade budet, samt göra sedvanlig kreditkontroll av den sökande. Ett skriftligt såväl som muntligt bud är alltid bindande. Bud under auktion i salen ska avges med hög röst eller tydligt tecken och med ett belopp som är rimligt vid den prisnivå där budgivningen pågår, och som godkännes av auktionsförrättaren. Vid klubbslaget har den som angivit det högsta budet tecknat bindande avtal om köp. Kundnumret är personligt och skall uppges då klubban fallit. Bud sker på budgivarens risk och Metropol Auktioner avsäger sig allt ansvar för eventuella misstag vid budhanteringen.

KÖP & AVGIFTER
Vid köp tillkommer för varje inropad auktionspost en köparprovision om 22% på den klubbade summan samt en klubbavgift på 60 kronor. Mervärdeskatt är inkluderad i dessa priser. Det ankommer på budgivaren att kontrollera om budet lett till köp. Vid lika bud gäller det till Metropol Auktioner först inlämnade budet.

FÖLJERÄTT / DROIT DE SUITE
Enligt lagen om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% på föremål klubbade över 2200 kr (år 2014). Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta med (F).

BETALNING
Inropade auktionsposter skall betalas och avhämtas senast två dagar efter auktionen. Därefter utgår en förseningsavgift om 40 kr per auktionspost och dag. Auktionspost, som ej avhämtats inom angiven tid får också magasineras av Metropol Auktioner.

Därvid tillkommer kostnad för magasineringen och transportkostnad till magasin. Magasinerat gods får avhämtas av inroparen efter tidsbeställning. För täckande av uppkomna kostnader förbehåller sig Metropol Auktioner rätten att omförsälja inropat gods som ej betalats och/eller avhämtats i tid. Sådan omförsäljning sker utan föregående underrättelse till inroparen och utan fastställande av särskilt bevakningspris. Vid betalning av inropad post med betal- eller kreditkort tillkommer för inroparen det av bankerna tillämpade särskilda avgifterna för kortanvändningen.

FÖRVARING
Metropol Auktioner har förvaringsansvar för inropade auktionsposter under den godkända kredittiden, dvs. 2 dagar. Därefter upphör Metropol Auktioners ansvar. Metropol ansvarar ej för eventuella skador som uppkommer vid avhämtningstillfället. En inropad auktionspost kan avhämtas under ordinarie öppettider. Magasinerat gods får avhämtas av inroparen efter tidsbeställning.

REKLAMATION
Inrop sker efter nummer på auktionsposten. Felaktigt angivet bud utgör inget skäl till reklamation. Auktionsposten säljes i befintligt skick. Ur och urverk säljs inte i egenskap av tidmätare utan som konstföremål. Metropol Auktioner fritar sig därmed från allt ansvar för att ur och urverk fungerar tekniskt. Metropol ansvarar inte heller för skador på ramar eller slitage i samband med visning och auktion. Auktionsposter vars funktion ej kan undersökas på plats skall reklameras senast 7 dagar efter auktion. Vid inget tillfälle återbetalas mer än den av köparen ursprungligen erlagda summan.

Rätten att häva ett köp tillkommer endast den ursprungliga köparen och upphör om posten överlåtes till tredje man.

Vad r den vrd?