Försäljningsvillkor

2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Metropol för försäljning eller, om föremålet ägs av annan, att denne äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på försäljningsanmälan.

2.2 Metropol förbehåller sig rätten att under tiden fram till försäljningstidpunkten refusera föremål som, av vad skäl det vara må, bedöms som ej säljbara. Om ett föremål refuseras, skall Metropol omgående underrätta Säljaren härom, varefter det åvilar Säljaren skyldighet att senast inom två (2) kalenderdagar från det att sådan underrättelse avgivits avhämta varan.

2.3 Metropol äger beträffande försåld vara rätt att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren fram till tidpunkten för slutredovisning frånträda försäljningsuppdraget om reklamation framställes av köparen eller tveksamhet på annat sätt uppstår om Säljarens äganderätt eller dispositionsrätt till den inlämnade varan eller annat hinder framkommer som menligt påverkar möjligheten för Metropol att erhålla fullgod betalning för varan. Sådant hinder kan även bestå i betalningsoförmåga hos köparen. Har Metropol sålunda frånträtt uppdraget åvilar det Metropol att omgående skriftligen underrätta Säljaren härom. Det åvilar därmed Säljaren skyldighet att senast inom fem (5) kalenderdagar från det att sådan underrättelse avgivits avhämta varan.

2.4 Säljaren äger rätt att återkalla försäljningsuppdraget utan något krav från Metropols sida, förutsatt att återkallelsen sker skriftligen och senast fyra (4) kalenderdagar före den planerade auktionen, dock före första dag för visning. En av Säljaren återkallad vara skall vara avhämtad inom tre (3) kalenderdagar efter återkallelsen, dock senast fyra (4) kalenderdagar före den planerade auktionen, dock före första dag för visning

2.5 En återkallad eller refuserad vara skall vara avhämtad av Säljaren inom föreskriven tid. Sker det ej äger Metropol rätt att för Säljarens räkning, oaktat föremålets värde, kassera och bortfrakta varan utan krav på ersättning från Säljarens sida.

2.6 Alla transporter av föremål till och från Metropol sker på Säljarens bekostnad och risk.
Ladda ner broschyr