Försäljningsvillkor

12.1 Metropol är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att Metropol inte kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, så som elavbrott, brand, stöld, vattenskada eller annan liknande omständighet.
Ladda ner broschyr