bakg

 • 501922 Glas
  22 delar, Margareta Hennix (f. 1941), Basic, Reijm..//
 • 498802 Glas
  5 st, Reijmyre Glasbruk, Margareta Hennix (f. 1941..//
 • 497982 Glas
  5 st, Reijmyre Glasbruk, Margareta Hennix (f. 1941..//
 • 508490 Vas
  Margareta Hennix (f. 1941), Gustavsberg, höjd: 23 cm
 • 518835 Vas
  Margareta Hennix (f. 1941), Sverige. Gustavsberg, ..//
 • 525983 Vas
  Margareta Hennix (f. 1941), Sverige. Gustavsberg. ..//
 • 610435 Vas
  Margareta Hennix (f. 1941), Sverige. Höjd: 26 cm
 • 619758 Vas
  stengods, "Satsa" Margareta Hennix, Gustavsberg. H..//
 • 549731 Vaser
  2 st, bland annat Margareta Hennix, Johansfors. Hö..//
 • 481699 Vaser
  5 st, Margareta Hennix (f. 1941), Gustavsberg, höj..//
 • 508210 Vaser
  5 st, Margareta Hennix (f. 1941), Satsa, höjd: 9-1..//
 • 630505 Vaser
  6 st, Margareta Hennix (f. 1941), Sverige. "Kombi"..//