Sälja på Metropol

1. AUKTIONSHUSET METROPOLS ÅTAGANDE

1.1 Auktionshuset Metropol AB, Metropol, åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.

2. INLÄMNING M.M.

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Metropol för försäljning eller, om föremålet ägs av annan, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på försäljningsanmälan.

2.2 Metropol förbehåller sig rätten att under tiden fram till försäljningstidpunkten refusera föremål som, av vad skäl det vara må, bedöms som ej säljbara. Om ett föremål refuseras, skall Metropol omgående underrätta säljaren härom, varefter det åvilar säljaren skyldighet att inom fem arbetsdagar härefter avhämta varan hos Metropol.

2.3 Metropol äger beträffande försåld vara rätt att ensidigt och utan rätt till ersättning för säljaren fram till tidpunkten för slutredovisning frånträda försäljningsuppdraget om reklamation framställes av köparen eller tveksamhet på annat sätt uppstår om säljarens äganderätt eller dispositionsrätt till den inlämnade varan eller annat hinder framkommer som menligt påverkar möjligheten för Metropol att erhålla fullgod betalning för varan. Sådant hinder kan även bestå i betalningsoförmåga hos köparen. Har Metropol sålunda frånträtt uppdraget åvilar det Metropol att omgående skriftligen underrätta säljaren härom. Det åvilar därmed säljaren skyldighet att senast inom 5 arbetsdagar från det att sådan underrättelse avgivits avhämta varan.

2.4 Säljaren äger rätt att återkalla försäljningsuppdraget utan något krav från Metropols sida, förutsatt att återkallelsen sker skriftligen och senast 2 arbetsdagar före den planerade auktionen. En av säljaren återkallad vara skall vara avhämtad inom 3 dagar efter återkallelsen.

2.5 En återkallad eller refuserad vara skall vara avhämtad av säljaren inom föreskriven tid. Sker det ej äger Metropol för säljarens räkning, oaktat föremålets värde, kassera och bortfrakta varan utan krav på ersättning från säljarens sida.

2.6 Alla transporter av föremål till och från Metropol sker på säljarens bekostnad och risk.

3. KATALOGISERING, AVBILDNING

3.1 Metropol har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om föremål skall avbildas i tryckt katalog eller på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Metropols egendom och Metropol äger rätt att, utan särskild ersättning, använda dessa för ändamål som ej har samband med försäljningen.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

4.1 Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en slagavgift om 60 kronor inkl. moms. Lägsta avgift är 250 kronor, inkl. moms. Dock erhåller säljaren alltid minst 50 kronor per försåld auktionspost.

4.2 Avgift för skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet per post efter auktion är 20 kr per tillfälle. Säljaren äger rätt att begära rapport via epost och undgår då avgiften.

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Metropol har förvaringsansvar för en auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktionsposten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas med avdrag för Metropols avgifter.

5.2 Metropol kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.3 Metropol är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1 ovan.

5.4 Metropols ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

6. UTROP OCH BEVAKNING

6.1 Metropol bedömer och värderar föremål som lämnas till försäljning samt gör auktionsposter av de inlämnade föremålen. I samband med bedömning och värdering av auktionsposterna bestämmer Metropol ett utropspris, dvs. auktionspostens värdering under visning och auktion. Säljaren kan i samråd med Metropol bestämma till vilket pris auktionsposten skall bevakas, dvs. lägsta försäljningspris. Detta får inte överstiga utropspris.

6.2 Termen ”obevakat” innebär att bevakningen sätts till 100 kronor och att budgivningen startar vid 100 kronor.

7. REDOVISNING

7.1 Säljare är skyldig att omgående efter ett auktionstillfälle ta del av auktionsresultatet. Detta finns anslaget i auktionslokalen och på www.metropol.se.

7.2 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet. För avgift, se 4.2.

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren görs 15 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att reklamation inte skett.

8.2 Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom föreskriven tid har Metropol rätt att häva köpet och ta med auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga försäljningsvillkor. Säljarens krav på skadestånd enligt köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål bortfaller därmed. Metropol har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Metropol äger Metropol rätt att kvitta sådan skuld före eventuell utbetalning till säljaren. Om köparen har förfallen skuld hos Metropol äger också Metropol rätt att kvitta sådan skuld till Metropol mot Metropols fordran mot köparen före det att betalning görs till säljaren under förutsättning att denna köparens skuld uppkommit vid samma auktionstillfälle eller beträffande samma auktionsgods som säljarens egen fordran på ersättning avser.

8.4 Vid felaktig eller ofullständig kontouppgift från säljaren sker utbetalning via bankgiro mot särskild avgift.

8.5 En försäljning är avslutad först när köparen inbetalt köpeskillingen till Metropol.

9. OM EN AUKTIONSPOST INTE BLIR SÅLD

9.1 Osåld auktionspost, som ej avhämtats av säljaren inom två dagar från auktionstillfället, med bevakning överstigande 300 konor omsättes automatiskt till försäljning vid nästkommande auktionsdag. Därvid äger Metropol företaga ändringar i bevakningspris och utropspris.

9.2 Osåld auktionspost, med ett bevakningspris som inte överstiger 300 kronor, sätts automatiskt om till försäljning vid nästkommande auktionsdag på eauktion med bevakningspriset 100 kr.

9.3 En osåld auktionspost, med ett bevakningspris om 100 kronor, kasseras och bortforslas. Samma förhållande skall gälla sådana auktionsposter som omsatts men därefter ej avhämtats.

9.4 Metropol tar ej ansvar för auktionsposter som ej avhämtats inom föreskriven tid.

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 Skulle försåld vara reklameras, äger Metropol pröva och avgöra frågan om den brist eller det fel, som påstås genom reklamationen. Om Metropol gentemot köparen blir ansvarig för fel eller brist i försåld vara, har Metropol rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning och de kostnader Metropol kan komma att utge alternativt förpliktas utge till köparen i anledning av bristen/felet. Säljaren är införstådd med de ”Allmänna villkor” som Metropol tillämpar gentemot köpare vid auktionen.

10.2 Skulle köparen frånvinnas den på auktion försålda varan enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 3 skall säljaren erlägga full ersättning till köparen, eller till Metropol om bolaget trätt i köparens ställe, för den sålunda uppkomna förlusten.

10.3 Om en auktionspost av köparen reklameras inom två år från auktionen och om reklamationen faller under Konsumentköplagens regler, är säljaren skyldig att återbetala till Metropol det som återbetalats till köparen.

11 OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

11.1 Metropol är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att Metropol inte kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, så som elavbrott, brand, stöld, vattenskada eller annan liknande omständighet.

12. TVIST

12.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid Stockholms Tingrätt.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 2010-09-01

Med reservation för förändringar


Vad r den vrd?